วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

วัสดุและพัสดุหมายถึง

การพัสดุ
หมายถึง การซื้อ การจ้าง การจัดทำเอง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบ การจ้างควบคุมงาน การจัดจ้างแบบเบ็ดเสร็จ การแลกเปลี่ยน การประกันภัย การเช่า การควบคุม การจำหน่าย การจำหน่ายเป็นสูญ การดำเนินการอื่น ๆ ที่กำหนดในระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2542
พัสดุ หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

วัสดุ
หมายถึง สิ่งของซึ่งโดยสภาพย่อมสิ้นเปลือง เปลี่ยน หรือสลายตัวในระยะเวลาอันสั้น รวมทั้งสิ่งของที่หน่วยงานซื้อมาเพื่อการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
สิ่งของซึ่งตามลักษณะปกติมีลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้งานยืนนาน แต่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 5,000.00 บาท (ตัวอย่างสิ่งของที่เป็นวัสดุตามภาคผนวก 19)

ไม่มีความคิดเห็น: